چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

منو اصلی
سايت هاي مرتبط

 

زهرا فرهادي (كارشناسي بهداشت خانواده)

كارشناس آموزش بهداشت

شرح وظایف:

مسئوليت هاي واحد آموزشیEducational  Responsibilities      

1 ارزیابی نیازهای فردی و اجتماعی برای آموزش سلامت

-جمع آوری داده های مرتبط با سلامت در مورد محیط های اجتماعی و فرهنگی

-شناسایی عوامل رفتارهای تقویت کننده و یا مانع شونده سلامت

تشریح نیازهای آموزش سلامت بر اساس داده ها

تحلیل عوامل موثر بر یاد گیری افراد /گروه ها و مخاطبین

2-برنامه ریزی موثر برنا مه های آموزش سلامت

جلب حمایت همه جانبه نهادهای مختلف جامعه و افراد کلیدی

رعایت حیطه های موضوعی و محتوایی آموزش بهداشت  

تنظیم اهداف مناسب و قابل اندازه گیری برنامه

طراحی برنامه های آموزشی منطبق با اهداف اختصاصی برنامه

ترویج برنامه های آموزش سلامت با استفاده از تئوریهای بازاریابی اجتماعی

3-اجرای برنا مه های آموزش سلامت

تسهیل در انتخاب مهارت های مورد نظر در اجرای برنامه های آموزش سلامت

انتخاب بهترین روش ها و رسانه های مناسب با توجه به شرایط آموزش گیرندگان

پایش فرایند های آموزشی

ارزشیابی کارآیی انواع روش ها و فنون قابل استفاده در برنامه های طراحی شده

4-ارزشیابی تاثیر برنامه های آموزش سلامت  

شناسایی روش ها ی ارزشیابی برنامه های آموزش سلامت

اجرای طرحهای ارزشیابی

تفسیر نتایج ارزشیابی برنامه

نتیجه گیری از آموخته های حاصل از ارزشیابی برای بهبود برنامه های بعدی

مسئو لیت های ارتباطی             Communicational Responsibities 

1-هماهنگی تامین خدمات آموزش سلامت

-  تعیین زمینه های مشترک بین خدمات آموزش سلامت با سایر بخش های توسعه

تسهیل همکاری بین افراد و کارکنان در سطوح مختلف

انجام هماهنگی درون بخشی

تنظیم شیوه های کاربردی همکاری بین بخشی 

2-مرتبط ساختن نیازها دغدغه ها و منابع آموزش سلامت با چالش های سلامت

-تفسیر مفاهیم مقاصد و تئوریهای آموزش سلامت

- حمایت از برنا مه ریزی متکی بر داده ها ی نیاز سنجی برای آموزش سلامت

انتخاب تکنیک ها و روش های بر قراری ارتباط برای ارائه اطلاعات بهداشتی

- تقویت ارتباط بین ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی و مصرف کنندگان خدمات

3-ارتقای حرفه آموزش سلامت

- تحلیل نیازهای فعلی و آینده آموزش سلامت

- به عهده گرفتن مسئولیت ارتقای حرفه آموزش سلامت

-رعایت مسائل اخلاقی در آموزش سلامت

مسئولیت های اطلاعاتی    Informational Responsibilies 

1- انجام وظیفه کارشناسی آموزش سلامت به عنوان فرد کلیدی و مرجع در زمینه اطلاعات آموزش سلامت

- استفاده از سیستم بازیابی اطلاعات بهداشتی رایانه ای

- تحلیل روابط مشاورهای موثر برای تبادل اطلاعات

- تفسیر تقاضاهای اطلاعات بهداشتی

انتخاب مواد آموزشی اثر بخش و مرجع برای انتشار

2-استفاده از اصول و روش های مناسب تحقیق در آموزش سلامت

- مروری بر مطالعات تحقیق

- استفاده از روش های کمی و کیفی تحقیق

- انتشار یافته های تحقیقي

 

                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما