چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

منو اصلی
سايت هاي مرتبط

 

صورتجلسه ي مورخه 8/5/91 مصوبات وآموزش هاي صورت گرفته جهت رابطين ادارات

-بيان هدف از برگزاري جلسه:هدف آموزش و توجيه رابطين ادارات جهت اطلاع رساني وآموزش مناسب مردم است.

-بيان مقدمه اي در مورد چگونگي وچرايي انجام پزشك خانواده در شهر فامنين (برنامه در اواسط فروردين ماه براساس نتيجه پايلوت سه استان كه به طور موفق اين برنامه را انجام داده بودند در كليه شهرهاي ايران شروع شده وقرار است تا پايان سال 91 در كليه ي شهرهاي كشور اجرايي شود.)

-حساس سازي رابطين ادارات توسط مديريت محترم وبيان اهميت مسئله(جهت يكسان سازي وعادلانه تر شدن سطح خدمات دركشور بحث بيمه سلامت ايرانيان مطرح شده است كه اين نياز به مشاركت از طرف مردم دارد،همچنين ايشان تاكيد كردند كه وزارت بهداشت به تنهايي نمي تواند باعث ارتقاء سلامت جامعه شودوزارت بهداشت درحالت ايده آل تنها %25 تاثير گذار در ارتقاء سلامت است و75%بقيه هماهنگي خود مردم با همكاري موثر ساير نهادها را مي طلبد)

-اهداف برنامه پزشك خانواده

1.پيشگيري از بيماري ها وارتقاء سلامت

2.عدالت در سلامت وافزايش پاسخگويي

3.حذف تقاضاي القايي(باتغيير روش پرداخت)

4.اصلاح الگوي مصرف وكاهش پرداخت از جيب مردم

ايشان اظهار كردند ميزان مصرف دارو در كشور 5برابر ساير كشور هاست وهمچنين اظهار كردند باتوجه به فرهنگ سازي نامناسب گرايش مردم به سمت پزشكاني است كه داروي بيشتري نوشته وبيستر داروهاي تجويزي آنها تزريقي است كه اين الگوي غلط مصرف دارو نيازمند است باهمكاري مناسب اصلاح شودومردم دارو را متناسب بانياز خود مصرف كنند.

-با اجراي پرونده الكترونيك هر پزشكي موظف مي شودتمام اطلاعات جمعيت تحت پوشش خود را وارد پرونده الكترونيك كرده واز شرايط جسمي ورواني افراد تحت پوشش خود با خبر باشد.

-ارائه ي خدمات توسط بيمه ها بايدمتناسب با نياز صورت بگيرد

*كاري كه قرار است برنامه ي پزشك خانواده انجام دهد.

-با اجراي برنامه پزشك خانواده رابطه ي پولي بين بيمار وپزشك قطع خواهد شد.

-با مشاركت مناسب بخش خصوصي همگان دسترسي مناسب به خدمات سلامت خواهند داشت.

-اگر پزشك عمومي به طور مناسب آموزش ببيند مي تواند جلوي مراجعات بي موقع به متخصص رابگيرد.

*مقايسه پزشك خانواده اكنون باپزشك خانواده اي كه قرار است طي سال هاي آينده اجرايي شود.

-پزشك خانواده اكنون بيمار نگر است وپزشك خانواده آينده كل نگر است وبه تمام ابعاد سلامتي ودرمان در خانواده نگاه كرده بيماري ها را ريشه يابي كرده وآموزش هاي لازم جهت اصلاح شيوه ي زندگي افراد ارائه مي دهد.

-پزشك اكنون توجه اش به درمان وجراحي است چرا كه در آمدش در همان است ولي در پزشك خانواده شهري بيمار جهت سالم شدن مراجعه مي كند نه فقط درمان بيماري

-در پزشك خانواده اكنون بر مبناي بيمار بيشتر درآمد بيشتر قرار داردولي در پزشك خانواده شهري پيشگيري بيشتر ودرآمد كمتر است.

-در پزشك خانواده شهري پزشك شرح حال كامل بيمار خود رادر پرونده الكترونيك داردونيازي نيست كه خود بيمار شرح دهد .

*نحوه اجرا

تمام شهرها قرار است به مناطق 10هزار نفري تقسيم شده وودر مركزي كه مجري برنامه پزشك خانواده  شهري است  خدمات ارائه مي شود.

افراد پس از ثبت نام در سامانه سلامت بايد نسبت به انتخاب پزشك معتمد خود اقدام كنند.

در كنار پايگاه پزشك خانواده دفتر كار شنوايي سنجي بينايي سنجي وفيزيوتوراپي وجود دارد كه در سطح خصوصي ارائه خدمت كرده و30%هزينه ها را از مردم دريلفت مي كند و70%هزينه ها برعهده ي بيمه هاست

-با مراجعه به پزشك خانواده خودتان تمام هزينه ها رايگان خواهد شد.

-درصورت مراجعه خودسرانه به پزشك متخصص تمام هزينه ها را خود شما پرداخت خواهيد كرد.

اگر طبق اين برنامه به پزشك متخصص ارجاع داده شويد95%هزينه ها به عهده ي بيمه و5%به عهده ي خود افراد خواهد بود.

در پايان سركار خانم دكتر ارجمنديان ودكتر جوزي مديريت شبكه به سوالات وابهامات رابطين ادارات درخصوص برنامه پزشك خانواده شهري پاسخ دادند.

 

                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما